Voorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden van KYOCERA Document Solutions Nederland B.V., gevestigd aan de Beechavenue 25, 1119 RA te Schiphol-Rijk

 

Artikel 1 Gebondenheid aan deze algemene inkoopvoorwaarden

1. De koper verzoekt aan de verkoper hem onder opgave van een technische specificatie, gewenste aantallen, levertijd en leverplaats, een offerte te doen voor de door de verkoper aan de koper onder toepasselijk verklaring van deze algemene inkoopvoorwaarden te leveren goederen.

2. De koopovereenkomst komt tot stand, indien door de koper een order bij de verkoper wordt geplaatst, en deze order door de verkoper aan de koper is bevestigd.

3. De koper kan aan de verkoper het gebruik van een bepaald formulier voor de orderbevestiging en een termijn, waarbinnen deze bij de koper moet zijn terugontvangen, voorschrijven.

 

Artikel 2 Wijzigingen

1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of elektronisch tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk of elektronisch tussen partijen te worden overeengekomen.

 

Artikel 3 Kwaliteit en omschrijving

Met inachtneming van hetgeen overigens in de order en een daarbij behorende technische specificatie is bepaald, dienen de te leveren goederen:

a) met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de order is vermeld;

b) van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn;

c) in alle opzichten gelijk te zijn aan de monsters of modellen, die door de koper en/of de verkoper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;

d) de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) te leveren, zoals in de order omschreven;

e) geheel geschikt te zijn voor het aan de verkoper kenbaar gemaakte doel.

 

Artikel 4 Inspectie en beproeving

1. Vóór verzending zal de verkoper, indien zulks bij de betrokken goederen gebruikelijk is, zorgvuldig onderzoeken en beproeven, of de goederen in overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen. Indien de koper dit verlangt, zal de verkoper hem tijdig bericht zenden omtrent tijdstip en plaats van zo'n beproeving om hem in staat te stellen hierbij aanwezig te zijn. De verkoper zal voorts aan de koper op diens verzoek een gewaarmerkt afschrift van zijn inspectie- en beproevingsrapporten verstrekken. Indien de koper zulks verlangt en dit tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, dient deze inspectie en beproeving voor rekening van de koper te geschieden door een door de koper op te geven onafhankelijk onderzoekinstituut.

2. De koper heeft het recht de goederen tijdens de fabricage, bewerking en opslag te inspecteren, voor zover zulks mogelijk is zonder schending van octrooien, licenties, geheime procédés en know how van de verkoper. Als de koper dit recht uitoefent, zal de verkoper zorgen of doen zorgen voor zodanige faciliteiten, als redelijkerwijze door de koper daarvoor kunnen worden verlangd.

3. Indien de koper bij enig onderzoek of beproeving ingevolge het in de beide vorige leden bepaalde vaststelt, dat de te leveren goederen niet in overeenstemming zijn met de omschrijving in de order, dan wel, dat het waarschijnlijk is, dat bij voltooiing van de fabricage zulks niet het geval zal zijn, zal de koper de verkoper hieromtrent onverwijld inlichten. De verkoper is dan gehouden alle noodzakelijke maatregelen te treffen om alsnog aan de in de order gegeven technische specificatie en aan de bepalingen van de koopovereenkomst te kunnen voldoen.

 4. De verkoper, die de uitkomsten van het onderzoek of de beproeving door de koper of door het door hem opgegeven onafhankelijke onderzoekinstituut betwist, is bevoegd op kosten van ongelijk een contraexpertise uit te voeren of te doen uitvoeren. Indien aan de hand van de rapporten van deze onderzoeken en beproevingen tussen partijen geen overeenstemming wordt bereikt, is tussen hen een geschil aanwezig, waarop artikel 21 van deze algemene inkoopvoorwaarden van toepassing is.

 

Artikel 5 Verpakking en verzending

1. De goederen moeten behoorlijk verpakt (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De verkoper zal zich ten genoegen van de koper voldoende verzekeren tegen redelijkerwijze aanwezig te achten risico's gedurende het transport.

2. De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.

 

Artikel 6 Opslag

1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn

2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

Artikel 7 Eigendomsovergang en risico

1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.

2. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 de verzending uitstelt, zal de eigendom der goederen op de koper overgaan op de datum, die daartoe nader tussen hen wordt overeengekomen en is de verkoper gehouden vanaf die datum de goederen als kenbaar eigendom van de koper afzonderlijk op te slaan. De goederen zullen niettemin alsdan voor risico van de verkoper als houder van de goederen blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd op de in artikel 5 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

 

Artikel 8 Tijdstip van levering

1. De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd of — indien dat later is — op de datum, waarop de koper de verkoper in het bezit heeft gesteld van door hem te verstrekken inlichtingen, tekeningen, modellen, films, materialen of hulpmiddelen, die de verkoper nodig heeft om met de uitvoering van de order te kunnen beginnen.

2. Zodra de verkoper weet of verwacht, dat de goederen niet op tijd geleverd zullen kunnen worden, zal hij de koper daarvan onverwijld verwittigen.

3. Indien de goederen geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip worden geleverd, en partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent een verlenging van de leveringstermijn en een vergoeding van de vertragingsschade, is de koper bevoegd na een ingebrekestelling met een termijn van twee weken na een schriftelijke verklaring de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze ontbinding strekt zich niet alleen uit tot de goederen, die nog niet geleverd zijn maar ook tot de goederen, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren, indien deze goederen niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. De koper heeft niet het recht om de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, indien de verkoper kan aantonen, dat zijn belangen bij ontbinding van de koop meer geschaad worden dan de belangen van de koper bij vertraagde uitvoering.

4. Bij ontbinding van de koopovereenkomst is de koper bevoegd aan de verkoper voor diens rekening en risico de goederen terug te zenden, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren maar niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden en van de verkoper de betalingen, die hij voor deze goederen mocht hebben gedaan, terug te vorderen.

  

Artikel 9 Garantie

1. De verkoper garandeert de deugdelijkheid van de door hem geleverde goederen en verrichte diensten en staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem ter zake verstrekte specificaties. Voornoemde garantie omvat in ieder geval dat:

a) de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd;

b) de goederen nieuw zijn, van goede kwaliteit en vrij van gebreken en rechten van derden;

c) de goederen en diensten beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd;

d) de diensten op bekwame en ononderbroken wijze worden verricht;

e) de goederen en/of diensten vergezeld gaan van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik;

2. De verkoper geeft een garantie op de goederen van 12 maanden.

3.Ter voldoening aan zijn aansprakelijkheidsverplichtingen is de verkoper verplicht de goederen of de gebrekkige onderdelen ervan binnen een redelijke termijn kosteloos te herstellen of door nieuwe te vervangen. Deze aansprakelijkheidsverplichting doet niet af aan de wettelijke rechten die koper in dezen heeft.

 

Artikel 10 Schade of verlies door of tijdens vervoer

De verkoper zal de goederen, die beschadigd of verloren zijn gegaan tijdens het vervoer, kosteloos herstellen of vervangen, mits de koper daarvan schriftelijk of mondeling bericht zendt aan de verkoper binnen een zodanige termijn, dat de verkoper in staat gesteld wordt te voldoen aan de desbetreffende transportvoorwaarden van de vervoerder, of, als de verkoper met zijn eigen vervoermiddelen aflevert, binnen een redelijke termijn.

 

Artikel 11 Prijs en betaling

De koopprijs omvat, tenzij het tegendeel is overeengekomen, de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper aangewezen. De verkoper garandeert dat de koopprijs niet hoger is dan de prijs die verkoper afspreekt met andere, soortgelijke afnemers die overeenkomende aantallen bestellen als koper.

 

Artikel 12 Wettelijke vereisten

1. De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

 

Artikel 13 Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten

1. De verkoper zal de koper vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens door derden gepretendeerde inbreuken op hun toekomende octrooien of modellen dan wel andere intellectueel-eigendomsrechten met betrekking tot de vervaardiging, de reparatie of het gebruik van de geleverde goederen.

2. Indien op het ontwerp voor de geleverde goederen enig intellectueel-eigendomsrecht ten name van de verkoper rust, wordt de koper, die tot reparatie overgaat of doet overgaan, niet geacht hierop enige inbreuk te plegen.

 

Artikel 14 Ontbinding

1. De koopovereenkomst wordt ontbonden door een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de verkoper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling dan wel door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.

2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. De verkoper is gehouden tot vergoeding van alle directe schade die koper lijdt of zal lijden door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

2. De verkoper vrijwaart de koper tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van directe schade door die derde geleden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door of namens de koper.

3. De aansprakelijkheid van de koper voor schade geleden door de verkoper of haar personeel is uitgesloten, tenzij die schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van de koper.

4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald is de verkoper niet aansprakelijk voor de door de koper in verband met de uitvoering van de overeenkomst geleden indirecte cq. gevolgschade.

 

5. Voormelde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden uitdrukkelijk niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, en voor uitkeringen, waarop aanspraak kan worden gemaakt cq. welke worden gedaan, uit hoofde van eventueel van toepassing zijnde verzekeringen.

 

Artikel 16 Overmacht

1. In het geval van overmacht wordt de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de periode van overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schade-vergoeding ter zake gehouden zijn.

2. Indien de overmacht toestand waarin de verkoper verkeert langer duurt dan dertig kalenderdagen, heeft de koper het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder daartoe tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht aan de zijde van de verkoper wordt in ieder geval niet verstaan gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van toeleveranciers of anderszins door de verkoper ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij de verkoper.

 

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst, de aanbieding en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van koper. Voor zover verkoper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 19 Geschillen

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht de Rechtbank te Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.